Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

GELIEVE TE LEZEN! https://schooonheid.nl VEREIST OVERWEGING VOOR EN ALS VOORWAARDE OM UW GEBRUIK VAN https://schooonheid.nl toe te staan.

DOOR DEZE SITE TE BETREKKEN OF TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U DE VOLLEDIGE BEVOEGDHEID BENT OM Uzelf, ENIGE DERDE, BEDRIJF OF JURIDISCHE ENTITEIT TE BINDEN, EN DAT UW GEBRUIK EN/OF INTERACTIE, EVENALS DOORDAT U KUNT GEBRUIKEN VAN OF INTERACTIE MET DE DE SITE IS EROP DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ALSOF ANDERE OVEREENKOMSTEN DIE WIJ OP DE SITE KUNNEN PLAATSEN, GELEZEN EN AKKOORD GEEFT.

DOOR HET BEKIJKEN, BEZOEKEN, GEBRUIKEN VAN OF INTERACTIE MET https://schooonheid.nl OF MET ENIGE BANNER, POP-UP OF RECLAME DIE EROP VERSCHIJNT, GAAT U AKKOORD MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID OF https://schooonheid.nl.

https://schooonheid.nl WIJST MET NAME DE TOEGANG TOT ENIGE INDIVIDU DIE VALT DOOR DE ONLINE PRIVACYBESCHERMINGSWET VAN KINDEREN (COPPA) VAN 1998.

https://schooonheid.nl BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM WELKE WETTELIJKE REDEN DE TOEGANG TE WEIGEREN AAN ENIGE PERSOON OF KIJKER. VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN HET PRIVACYBELEID, DAT U AANVAARDT ALS BEZIENSVOORWAARDE, IS HET TOEGESTAAN https://schooonheid.nl GEGEVENS EN INFORMATIE TE VERZAMELEN EN OP TE SLAAN MET HET OOG OP UITSLUITING EN VOOR VEEL ANDER GEBRUIK.

DEZE GEBRUIKSVOORWAARDENOVEREENKOMST KAN VAN TIJD TOT TIJD WIJZIGEN. BEZOEKERS HEBBEN EEN BEVESTIGENDE VERPLICHTING, ALS ONDERDEEL VAN DE OVERWEGING VAN TOEGANG TOT https://schooonheid.nl, OM ZICH ZELF OP DE HOOGTE VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN TE HOUDEN DOOR ELKE TIJD ZE BEZOEK AAN https://schooonheid.nl DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN PAGINA TE BEKIJKEN.

PARTIJEN BIJ DE GEBRUIKSVOORWAARDEN OVEREENKOMST

Bezoekers, kijkers, gebruikers, abonnees, leden, gelieerde ondernemingen of klanten, hierin gezamenlijk “Bezoekers” genoemd, zijn partijen bij deze overeenkomst. De website en de eigenaren en/of exploitanten zijn partijen bij deze overeenkomst, waarnaar hierin wordt verwezen als “Website”.

GEBRUIK VAN INFORMATIE VAN DEZE WEBSITE

Tenzij u een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst bent aangegaan met deze website, hebben bezoekers, kijkers, abonnees, leden, gelieerde ondernemingen of klanten geen recht om deze informatie in een commerciële of openbare omgeving te gebruiken; ze hebben niet het recht om het uit te zenden, te kopiëren, op te slaan, af te drukken, te verkopen of delen van de inhoud van deze website te publiceren. Door toegang te krijgen tot de inhoud van deze website, gaat u akkoord met deze toegangsvoorwaarden en erkent u dat elk ongeoorloofd gebruik onwettig is en u kan onderwerpen aan civiel- of strafrechtelijke sancties. Nogmaals, Bezoeker heeft geen enkel recht om de inhoud van, of delen daarvan, te gebruiken, inclusief de databases, onzichtbare pagina’s, gelinkte pagina’s, onderliggende code of ander intellectueel eigendom dat de site kan bevatten, om welke reden of voor welk gebruik dan ook. In het besef dat het moeilijk kan zijn om de exacte schade als gevolg van overtreding van deze bepaling te kwantificeren, stemt Bezoeker ermee in de eigenaren van https://schooonheid.nl te vergoeden met een forfaitaire schadevergoeding van US $ 100.000, of, indien het kan worden berekend, de werkelijke kosten en de werkelijke schade voor schending van deze bepaling, indien deze groter is. Bezoeker garandeert dat hij of zij begrijpt dat het accepteren van deze bepaling een voorwaarde is voor toegang tot https://schooonheid.nl en dat toegang tot https://schooonheid.nl acceptatie inhoudt.

EIGENDOM VAN DE WEBSITE OF RECHT OM DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, VERKOPEN, PUBLICEREN

De website en de inhoud ervan zijn eigendom van of in licentie gegeven door de eigenaar van de website. Materiaal op de website moet worden geacht eigendom te zijn en auteursrechtelijk beschermd te zijn. Bezoekers hebben geen enkel recht op de inhoud van de site. Het gebruik van website-inhoud om welke reden dan ook is onwettig, tenzij het wordt gedaan met een uitdrukkelijk contract of met toestemming van de website.

HYPERLINKEN NAAR SITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN VERWIJZING VAN SITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door de website, mag niemand deze site, of delen daarvan, (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal) om welke reden dan ook naar die van hen linken. Verder is het niet toegestaan ​​om te verwijzen naar de URL (website-adres) van deze website of enige pagina van deze website in enige commerciële of niet-commerciële media zonder de uitdrukkelijke toestemming van ons, noch is het toegestaan ​​om de site te ‘framen’. U stemt er specifiek mee in om samen te werken met de Website om dergelijke activiteiten te verwijderen of te deactiveren, en bent aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het schenden van deze bepaling. In het besef dat het moeilijk kan zijn om de exacte schade als gevolg van overtreding van deze bepaling te kwantificeren, stemt u ermee in de eigenaren van https://schooonheid.nl te vergoeden met een forfaitaire schadevergoeding van US $ 100.000, of, als het kan worden berekend, de werkelijke kosten en werkelijke schade voor schending van deze bepaling, indien deze groter is. U garandeert dat u begrijpt dat het accepteren van deze bepaling een voorwaarde is voor toegang tot https://schooonheid.nl en dat toegang tot https://schooonheid.nl acceptatie inhoudt.

DISCLAIMER VOOR DE INHOUD VAN DE SITE

https://schooonheid.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de inhoud die wordt weergegeven op, gekoppeld aan of vermeld op https://schooonheid.nl. Bezoekers nemen alle risico’s met betrekking tot het bekijken, lezen, gebruiken of vertrouwen op deze informatie op zich. Tenzij u anderszins een uitdrukkelijke overeenkomst met ons bent aangegaan die het tegendeel aangeeft, heeft u niet het recht om erop te vertrouwen dat de informatie in dit document nauwkeurig is. Wij geven geen dergelijke garantie.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT AAN UW COMPUTER OF SOFTWARE VAN INTERACTIE MET DEZE WEBSITE OF DE INHOUD DAARVAN. BEZOEKER AANVAARDT ALLE RISICO’S VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE CORRIGERENDE FACTOREN.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade aan computers of software van de bezoeker of enige persoon met wie de bezoeker vervolgens communiceert door corrupte code of gegevens die per ongeluk worden doorgegeven aan de computer van de bezoeker. Nogmaals, de bezoeker bekijkt en gebruikt deze site, of banners of pop-ups of advertenties die daarop worden weergegeven, op eigen risico.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoeker downloadt informatie van deze site op eigen risico. Website geeft geen garantie dat downloads vrij zijn van corrupte computercodes, inclusief, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Door deze site te bekijken, te gebruiken of op enigerlei wijze te gebruiken, inclusief banners, advertenties of pop-ups, downloads, en als voorwaarde van de website om zijn rechtmatige weergave mogelijk te maken, doet de Bezoeker voor altijd afstand van alle rechten op schadeclaims van enige en alle beschrijvingen gebaseerd op een oorzakelijke factor die kan leiden tot mogelijke schade, ongeacht hoe afschuwelijk of omvangrijk, fysiek of emotioneel, voorzienbaar of onvoorzien, persoonlijk of commercieel van aard. Voor alle rechtsgebieden die deze uitsluitingen nu toestaan, zal onze maximale aansprakelijkheid niet hoger zijn dan het bedrag dat u eventueel hebt betaald voor het gebruik van onze website of service.

Bovendien stemt u ermee in ons niet aansprakelijk te stellen voor enige schade in verband met zaken buiten onze controle, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, oorlog, terrorisme, opstand, rellen, criminele activiteiten, natuurrampen, verstoring van communicatie of infrastructuur, arbeid tekorten of storingen (inclusief onwettige stakingen), tekorten aan materialen en alle andere gebeurtenissen die buiten onze controle vallen.

VRIJWARING

Bezoeker stemt ermee in dat in het geval hij ons of een derde schade berokkent als gevolg van of verband houdend met het gebruik van https://schooonheid.nl, Bezoeker ons zal vrijwaren voor en, indien van toepassing, ons zal verdedigen tegen alle claims voor schade.

INZENDINGEN

Bezoeker gaat ermee akkoord als voorwaarde voor het bekijken, dat elke communicatie tussen Bezoeker en Website wordt beschouwd als een inzending. Alle inzendingen, met inbegrip van delen daarvan, de afbeeldingen erop, of de inhoud van de inzending, worden het exclusieve eigendom van de Website en mogen zonder verdere toestemming worden gebruikt voor commercieel gebruik zonder enige vorm van aanvullende overweging. Bezoeker stemt ermee in om alleen die informatie aan de Website mee te delen, waarvan hij de Website voor altijd wil toestaan ​​deze te gebruiken op een manier die hem goeddunkt. “Inzendingen” is ook een bepaling van het privacybeleid.

MERK OP

Er hoeft om welke reden dan ook geen aanvullende kennisgeving aan de Bezoeker te worden gegeven en de Bezoeker garandeert uitdrukkelijk dat hij begrijpt dat afstand wordt gedaan van het recht op kennisgeving als voorwaarde voor toestemming om de website te bekijken of ermee te werken.

GESCHILLEN

Als onderdeel van de overweging die de Website nodig heeft voor het bekijken, gebruiken van of interactie met deze website, stemt Bezoeker ermee in om bindende arbitrage te gebruiken voor elke claim, geschil of controverse (“CLAIM”) van welke aard dan ook (hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins) die voortkomen uit of verband houden met deze aankoop, dit product, met inbegrip van problemen met verzoeken, privacykwesties en problemen met de gebruiksvoorwaarden.

Arbitrage wordt uitgevoerd in overeenstemming met de regels van de American Arbitration Association die van kracht zijn op de datum waarop een geschil wordt voorgelegd aan de American Arbitration Association. Informatie over de American Arbitration Association, de regels en de formulieren zijn verkrijgbaar bij de American Arbitration Association, 335 Madison Avenue, Floor 10, New York, New York, 10017-4605. Het horen vindt plaats in de stad of provincie van de eigenaar van https://schooonheid.nl.

In geen geval heeft de kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant het recht om naar de rechter te stappen of een juryrechtspraak te krijgen. Kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant hebben niet het recht om deel te nemen aan een pre-trial discovery, behalve zoals bepaald in de regels; u hebt niet het recht om deel te nemen als vertegenwoordiger of lid van een klasse van eisers met betrekking tot een claim die onderworpen is aan arbitrage; de beslissing van de arbiter is definitief en bindend met beperkte beroepsmogelijkheden.

De winnende partij wordt door de andere partij vergoed voor alle kosten die verband houden met de geschillenbeslechting, inclusief advocaatkosten, incassokosten, onderzoekskosten, reiskosten.

JURISDICTIE EN PLAATS

Als een zaak met betrekking tot deze aankoop voor een rechtbank, pre- of post-arbitrage wordt gebracht, stemt kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant ermee in dat de enige en juiste jurisdictie de staat en stad is die in de contactgegevens zijn aangegeven van de webeigenaar, tenzij hier anders aangegeven. In het geval dat een rechtszaak wordt gevoerd door een federale rechtbank, is de bevoegde rechtbank de federale rechtbank die het dichtst bij de eigenaar van het adres van https://schooonheid.nl staat.

TOEPASSELIJK RECHT

Kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant stemt ermee in dat het toepasselijke recht in alle gevallen dat van de staat van de eigenaar van https://schooonheid.nl is.

CONTACTGEGEVENS

Postadres:
Schoonheid
Keizersgracht 555
1017 DR, Amsterdam
Nederland

Contact E-mail: info@schooonheid.nl, Alle rechten voorbehouden.

Ontvang Onze Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte